Verkoopsvoorwaarden

1. Ieder factuur is betaalbaar , netto na ontvangst van de factuur en zonder korting behoudens anders vermeld.

2. In geval van niet-betaling op de vervaldag is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 20% op het

factuurbedrag met een minimum van 25,00 Euro per factuur alsook een intrest van 10% op jaarbasis.

3. Enkel de rechtbanken van Dendermonde en de Vrederechter van Lokeren zijn bevoegd om uitspraak te doen over mogelijke geschillen

4. De huurder verbindt er zich toe de container in dezelfde perfekte staat terug te bezorgen als bij in ontvangstneming

5. Vanaf het ogenblik dat de container geplaatst wordt, valt deze onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de huurder

6. Klachten worden slechts aanvaard indien zij aan de verhuurder per aangetekend schrijven worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen

na plaatsing (levering…)

7. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat hun kontraktuele verrichtingen uitsluitend geregeld worden door deze algemene

huurvoorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst